Про нас

Протягом 2019-2020 навчального року колектив Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді працював над реалізацією статутних завдань та впровадженням перспективних напрямів діяльності, передбачених стратегією розвитку закладу. Їх  впровадження дозволяє створити ефективний і оптимальний підхід до управління освітнім процесом у гуртках, про що свідчать високі досягнення творчих колективів у конкурсах  та заходах різного рівня.

Національним пріоритетом держави є якість освітніх послуг. Педагогічний колектив БХТДЮМ цілеспрямовано працює над формуванням чіткої програми створення іміджу закладу на засадах партнерства і творчого співробітництва. Адже саме імідж формує попит батьків на освітні послуги саме того позашкільного навчального закладу, який, на їхній погляд, має високий рейтинг серед інших подібних закладів, що визначається, у першу чергу, якістю знань та вмінь вихованців, їх участю та досягненнями у конкурсах.

Модернізація змісту освіти, впровадження новітніх технологій як технічних, так і педагогічних, вимагають від позашкільних навчальних закладів долучатися до позитивних процесів, до якісних змін. Не втрачаючи своїх особистісних рис,  педагоги БХТДЮМ шукають нові форми, методи освітньої роботи, застосовують надбання науки і практики, налагоджують зв’язки із закладами відповідного напряму діяльності.
На сьогоднішній день саме позашкільна освіта повною мірою реалізує гасло Нової української школи – співпраця педагогів, батьків і дітей на засадах взаємної довіри. Саме в позашкільній освіті максимально повно враховано принцип демократичності й доброзичливого ставлення до дитини. Саме наш Переяславських БХТДЮМ  здатний мобільно реагувати на «виклики часу» в інтересах дитини, її сім’ї та суспільства.
У  2019 – 2020 н.р.  педагогічний колектив БХТДЮМ  продовжував працювати  над реалізацією науково-педагогічної  проблеми:  «Підвищення якості  та результативності освітнього  процесу шляхом упровадження компетентісно орієнтованого  підходу в роботу закладу».

Основна мета  діяльності педагогічного колективу Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді на 2019-2020 навчальний рік  передбачала:

 • забезпечення вільного доступу  до якісної освіти;
 • удосконалення змісту, організаційних форм, методів навчально-виховної роботи;
 • продовження впровадження в практику діяльності закладу інноваційних  педагогічних технологій;
 • розвиток структури дитячого самоврядування;
 • удосконалення в  освітньому просторі БХТДЮМ творчого середовища для обдарованих дітей;
 • відкриття гуртків на платній основі;
 • розширення платних послуг.

Пріоритетними завданнями, над виконанням яких  педагогічний колектив БХТДЮМ працював  у 2019-2020 навчальному  році, визначено:

 • Удосконалення змісту позашкільної освіти відповідно вимог часу, запитів суспільства, освітнім потребам дітей та їх батьків.
 •  Активізація зв`язків з провідними центрами позашкільної освіти в Київській  області та Україні, науково-педагогічними установами, що займаються проблемами розвитку позашкілля.
 • Розширення мережі гуртків БХТДЮМ.
 • Охоплення гуртковою роботою дітей різних вікових категорій.
 • Забезпечення потреби творчої самореалізації особистості. інтелектуального, духовного і фізичного її розвитку, підготовки до активної професійної діяльності дітей та молоді.
 • Створення сприятливих умов для соціального захисту та організації їх змістовного дозвілля.
 • Пошук, розвиток та підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців.
 • Удосконалення методів та прийомів заохочення обдарованих гуртківців БХТДЮМ.
 • Створення умов для профільного навчання та виховання дітей, формування творчого колективу педагогів та вихованців.
 •  Активізація дослідницько-експериментального напрямку роботи.
 • Проведення постійної роботи по залученню позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази закладу.
 • Розвиток міжнародного співробітництва з позашкільними навчальними закладами.
 • Покращення матеріально-технічного стану закладу.
 • Забезпечення випереджаючого характеру навчально-виховного процесу у гуртках, вільний розвиток особистості та формування соціально-суспільного досвіду.
 • Обґрунтування оптимальних педагогічних технологій, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистістю життєвого шляху.
 • Створення умов для підтримки та розвитку дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах.
 • Поетапне впровадження у навчально-вихований процес інклюзивної    освіти.

Головне завдання, яке виконував БХТДЮМ  у 2019-2020 н.р. -  розвиток особистості, надання кожній дитині можливості для життєвого вибору, навчити дитину рухатись у просторі ідей, образів, допомогти виробити цілісний погляд на світ, сформувати повноцінного громадянина держави, створити педагогічні умови для профільного навчання та підвищення професійної компетентності педагога.
Девіз БХТДЮМ: Прийняти дитину такою, якою вона є, зрозуміти та розвинути її!

Освітня діяльність у 2019-2020  навчальному  році  у БХТДЮМ продовжувалася під гаслом: «Творча дитина! Щаслива родина! Квітуча Україна!»

Щодо законодавчої бази: У законі «Про освіту» до ст. 10 «Складники та рівні освіти» позашкільна освіта є невід’ємним складником освіти. 

Переяславський БХТДЮМ виконує важливі функції: доповнює, поглиблює, розширює, інтегрує освітній ресурс, підтримує дитину на шляху розвитку тих умінь і навичок, які дитина за певних об’єктивних та суб’єктивних причин не змогла здобути у закладі загальної середньої освіти. Здатний допомогти закладу загальної середньої освіти у роботі щодо всебічного розвитку дитини, тому що у нашому закладі є значні переваги: висока вмотивованість вихованців, нескінченний потенціал для створення ситуації успіху кожного з них, незалежно від його успіхів в закладі загальної середньої освіти, а також відсутність чіткого, сталого стандарту, тобто певних рамок, які мають обов'язково підходити більшій кількості дітей (крім дітей з особливими потребами), що дає широке поле для творчості педагога-позашкільника, вихованця та використання індивідуального підходу до навчання. Завдання з виховання молоді, формування творчої, соціально активної особистості, розвитку інтелектуальних здібностей дітей та підлітків вимагають від педагогів закладу обґрунтованих підходів до організації освітнього процесу.

Завдання нашого закладу - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього  дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через  систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом, формувала креативне мислення, здатність брати на себе відповідальність та бути успішною впродовж майбутнього життя.

Діяльність  БХТДЮМ -   це результат реалізації планів та творчих задумів педагогічного та дитячого колективів у створеному освітньому просторі.

Національним пріоритетом держави є якість освітніх послуг. Педагогічний колектив БХТДЮМ цілеспрямовано працює над формуванням чіткої програми створення іміджу закладу на засадах партнерства і творчого співробітництва. Адже саме імідж формує попит батьків на освітні послуги саме того позашкільного навчального закладу, який, на їхній погляд, має високий рейтинг серед інших подібних закладів, що визначається, у першу чергу, якістю знань та вмінь вихованців, їх участю та досягненнями у конкурсах.

Модернізація змісту освіти, впровадження новітніх технологій як технічних, так і педагогічних, вимагають від позашкільних навчальних закладів долучатися до позитивних процесів, до якісних змін. Не втрачаючи своїх особистісних рис,  педагоги БХТДЮМ шукають нові форми, методи освітньої роботи, застосовують надбання науки і практики, налагоджують зв’язки із закладами відповідного напряму діяльності.

БХТДЮМ є невід’ємною частиною соціально-культурного та освітнього простору міста. Життєздатність позашкільних закладів у сучасних умовах значною мірою залежить від збалансованих та гармонійних зв’язків із різними групами громадськості, від підтримки спонсорів, меценатів. І найнадійнішими нашими меценатами є батьки наших вихованців. У 2019-2020 н.р.  батьки вихованців гуртків художньо-естетичного напрямку витратили  на пошиття 298  костюмів – 128 700 грн. ( «Шоколад» - 56 шт на 18 600 грн., «Перлина» - 128 шт. на 54 400 грн., «Фантазія» - 114 шт. на   55 700 грн.).  А на участь у конкурсах ці ж батьки витратили 80 510 грн. ( «Перлина» - 34 230грн., «Фантазія» - 46 280 грн.).  Крім цього батьки усіх хореографічних студій купили коврове покриття  у хореографічну залу  на 12 880 грн.  Батьки вихованців акробатично-хореографічної студії «Фантазія» протягом навчального року закупили спеціальний інвентар на 4 940 грн., лосіни на 5 400 грн., полу пальчики на 4 600 грн., 18 спортивних костюмів по 600 грн на 10 800 грн..Загальна сума витрачених батьками коштів за рік – 247 830 грн.

Діяльність Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава  визначено низкою нормативно-правових актів, зокрема Конституцією України,  законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про позашкільний навчальний заклад, власним Статутом та іншими документами, що регламентують діяльність позашкільних навчальних закладів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її організації, стратегії розвитку визначено в Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Концепції позашкільної освіти та виховання, наказів Міністерства освіти і науки  України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування.

Діяльність Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького  визначено низкою нормативно-правових актів, зокрема Конституцією України,  законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про позашкільний навчальний заклад, власним Статутом та іншими документами, що регламентують діяльність позашкільних навчальних закладів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її організації, стратегії розвитку визначено в Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Концепції позашкільної освіти та виховання, наказів Міністерства освіти і науки  України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування.
БХТДЮМ — комплексний позашкільний заклад, у якому протягом 2019 – 2020 навчального року  функціонувало 6 відділів, які охоплювали  11 напрямків позашкільної освіти:

 •  відділ науково-методичної роботи;  
 • художньо-естетичний відділ (хореографічна студія «Перлина»,  вокальна студія «Акорд»)
 • декоративно-ужитковий відділ (гуртки «Дизайн композицій», «Крою та шиття», «Сувенір», «Майстриня», «Ми малюємо світ», «Паперопластика», «Студія образотворчого мистецтва «ArtDay»);
 • соціально-гуманітарний відділ («Міська Рада Дітей Переяслава», «Міська Рада Дітей Переяслава - МС»,  «Медіацентр»);
 • спортивно-оздоровчий відділ (акробатично-хореографічна студія «Фантазія»)
 • дослідницько-експериментальний (гуртки  «МАН»).   

БХТДЮМ в нинішніх соціально-економічних умовах прагне бути:

 • центром здобуття знань, умінь та навичок за інтересами та підтримки і розвитку обдарованих і талановитих вихованців;
 • осередком громадянського становлення особистості та формування духовно-моральних цінностей;
 • базою формування життєвої компетентності, правової культури, соціальних навичок поведінки;
 • школою повноцінної творчої життєдіяльності;
 • освітнім простором творчого саморозвитку, самовиховання, самореалізації та професійного самовизначення особистості;
 • базою культурного дозвілля та поліпшення психологічного стану, фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей та підлітків.

      Для організації занять у гуртках, забезпечення повноцінного навчально – виховного процесу створено необхідну матеріально-технічну базу.
Загальна площа приміщень  –  721,8  кв. м., з них:

 • 7 навчальних   кабінетів  (чотири для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, музичний кабінет, 2 хореографічні зали), які забезпечені необхідним обладнанням, навчальними програмами, посібниками, довідковою та методичною літературою (площа приміщень для занять гуртків – 356,5 кв.м.);
 • методичний кабінет, що є базою для підвищення самоосвітнього рівня  педагогів та місцем  проведення семінарів, нарад, педагогічних лекторіїв;
 • глядацька  зала на 150 місць.
 • Гурткова робота БХТДЮМ  у 2019-2020 н.р. була додатково організована на базі  ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 («Дизайн композицій» - керівник Т.М. Буторіна та «Крою та шиття» -  Щава Л.М.).

Для методичного спрямування діяльності педагогів з обдарованими дітьми в закладі розроблена Комплексна програма роботи з обдарованими вихованцями Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава на період 2014-2019 років, План роботи  БХТДЮМ з обдарованими дітьми на 2018-2019 навчальний рік та індивідуальні плани роботи з обдарованими вихованцями гуртків різних  напрямків, видано наказ № 39 від 09.09.2019 «Про організацію роботи з обдарованими дітьми БХТДЮМ у 2019-2020 навчальному році».

    
Важливими факторами забезпечення роботи БХТДЮМ є його укомплектованість кадрами та якісний склад колективу. Навчально-виховний процес у БХТДЮМ  протягом року забезпечували 17 педагогів, серед яких 14 мають повну вищу освіту, 1 – середню спеціальну, 2 – середню.
Всього  педагогічних працівників: 17. Керівників гуртків: 12 – загальна
кількість – 12 (з акомпаніатором), з них: основні – 8, сумісники – 4.
Освіта :   спеціаліст – 14, середня спеціальна –  1, середня – 2.
Загальна кількість гуртків: всього -14, в них груп –  57, за рахунок бюджетних коштів – 51.

В БХТДЮМ створена і ефективно працює система колективної та індивідуальної діяльності керівників гуртків, спрямована на вдосконалення  кваліфікації та професійної майстерності. Відповідно до структури методичної роботи у 2019-2020 навчальному  році в  БХТДЮМ діяли: педагогічна рада, методична рада, Творча академія майстерності педагогів, інструктивно-методичні наради, консультаційний центр для педагогів, майстер-класи для педагогів закладу, батьків та дітей міста, відкриті заняття, моніторинг участі педагогів та їх вихованців у конкурсах та масових заходах.

Роботу педагогічної ради було спрямовано на створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе  відповідальним не тільки за  доручену йому роботу, а й  за всю діяльність БХТДЮМ. Саме нетрадиційні  форми проведення педради надавали можливість створити дискусійне середовище, в якому кожен педагог мав можливість брати участь.

Протягом навчального року було проведено 4 заплановані засідання педагогічної ради і  1 позапланове (у зв’язку з карантином).

Методична рада БХТДЮМ  забезпечувала впродовж навчального  року координацію, контроль та аналіз навчально-методичної і організаційно-методичної діяльності закладу. Було проведено 4 засідання методичної ради.
Відкрите заняття, як вид методичної роботи, надавало можливість проаналізувати використовувані педагогом різноманітні  інновації: форми організації та методи  навчання, нові педагогічні технології; познайомити педагогів (зокрема молодих спеціалістів) з досвідом роботи їх колег а також виявити причини низької результативності діяльності об`єднання і в подальшому надання педагогу необхідної допомоги з удосконалення його роботи. 
Підвищенню статусу педагога в суспільстві, впровадженню ідей педагогічного співробітництва, інноваційних технологій, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу сприяють фахові конкурси та інші фахові заходи.

Робота з обдарованими гуртківцями є одним із основних напрямків освітнього процесу БХТДЮМ. Метою роботи є створення відповідного простору в БХТДЮМ, який забезпечує інтенсифікацію, ефективність і результативність роботи з обдарованими гуртківцями, підвищення суспільного статусу обдарованої дитини, модернізацію змісту освіти педагогів, які працюють з обдарованими вихованцями, його форм, методів, технологій на основі впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки і практики. Робота з обдарованими гуртківцями проводилася згідно Плану роботи з обдарованими гуртківцями БХТДЮМ на 2019-2020 н.р., планом обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів, захисту робіт МАН та індивідуальних програм роботи з обдарованими гуртківцями, розроблених педагогами. 

У 2019-2020 н. р. шість вихованців стали учасниками міського етапу,  Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 5 з них стали переможцями і представляли наш заклад на обласному етапі конкурсу. Думан Аліна і Нечипоренко Анна  стали переможцями обласного конкурсу-захисту, зайнявши другі місця відповідно у своїх номінаціях.

Показником ефективності роботи з обдарованими є результативність участі гуртківців у конкурсах, виставках, фестивалях,  захисті робіт МАН.    У 2019-2020 н.р. гуртківці БХТДЮМ взяли участь у 29 конкурсах, фестивалях-конкурсах, обласному та Всеукраїнському захисті МАН: обласних  - 15 конкурсів,      Всеукраїнських  - 11 конкурсів,  Міжнародних  - 3 конкурсів   Досягнення:     Гран Прі – 2, І місць – 28 ,      ІІ місць – 29 ,        ІІІ місць – 20. Впродовж року проводився моніторинг участі та результативності  по гуртках.

БХТДЮМ є координатором учнівського самоврядування в місті. Учнівське самоврядування є уособленням демократичної атмосфери, формою самодіяльної організації дитячого життя, важливим чинником самовиховання особистості.  В закладі працюють два гуртки для розвитку лідерських якостей:  Міська рада дітей Переяслава (МРДП) та Міська рада дітей Переяслава – молодший склад (МРДП – МС) ,  критерієм відбору до яких є соціальна обдарованість та первинні задатки лідера. Розвиток таких здібностей дає змогу досягти високого рівня успішності в спілкуванні й уміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях. Головним завданням  методичного супроводу розвитку лідерських якостей педагогічний колектив визначив створення для кожного гуртківця  можливості  самостійно зробити правильний усвідомлений життєвий вибір, навчити  протистояти  негативним соціальним впливам, бути дієвим громадянином-патріотом.  Керівниками гуртків були проведені відкриті заняття та масові заходи з лідерами учнівського самоврядування.  Сьогодні основні завдання учнівського самоврядування – це стабілізація його якісного складу і інтенсифікація навчального процесу   членів МРДП через інтерактивні форми роботи. З цією метою здійснюється науково-практичний пошук оптимальних інформаційно-комунікативних ресурсів та форм роботи з лідерами учнівського самоврядування. За останній навчальний рік намітилась певна динаміка і наступність  у роботі МРДП. Практика участі у різноманітних творчих проектах та ініціативах сприяє єднанню вихованців у закладі. Особливо важливим досягненням в цьому сенсі є представництво міської влади та членів депутатського корпусу міської ради у процесі обговорення, підготовки та проведення різноманітних виховних заходів та творчих проектів МРДП. У 2019-2020 н.р. координаторами та членами МРДП проведено: міську акцію “Переяслав в кольорах”, серію занять на згуртованість колективу МРДП,  “Street Dance Battle MyDance”, лідерський бал «Halloween», тренінг «Медіація як ненасильницький метод вирішення конфліктів. Навчись сам вирішувати конфлікти – навчи інших!», ігрова програма «Веселись разом з нами», лідерський бал «Усі свої - VІ», «Тепле спілкування» зустріч членів МРДП  з дітьми Переяслав-Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, “Корисне дозвілля”зустріч членів МРДП з дітьми Переяслав-Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, випускний Л/Б.  Кононенко Максим  став учасником всеукраїнського  конкурсу «Лідер – 2019».

Якість роботи педагогів відображається на успішності вихованців, які у 2019-2020 навчальному році  взяли участь у 29 конкурсах та отримали 78 перемог. Протягом складного періоду карантину вихованці освітнього закладу продовжили брати участь у дистанційних масових заходах різного рівня.